Tala Förskolor öppnar det livslånga lärandet för ditt barn

På Tala förskolor utvecklar vi barnens förmågor till samarbete, kommunikation och tal genom lek och lärande. Kreativitet, fantasi och rörelse står i fokus i vår verksamhet. Lärandet ska vara lustfyllt och kännetecknas av glädjen att utforska och modet att prova.

Vår pedagogik tar sin utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken där lyssnande och reflektion är centrala delar. Hos oss uppmuntras barnens lekfulla förundran, varje barns unika talanger tillvaratas och ges möjlighet till utveckling.

 

Våra arbetssätt förnyas och utvecklas i takt med att barnens behov förändras. Varje barn ska tillåtas växa i sitt eget sammanhang. Vi skapar delaktighet genom kontinuerlig information om barnets utveckling och ger reellt inflytande för vårdnadshavare och föräldrar. Tala lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och kreativitet. Vi har en lärandemiljö som uppmuntrar barnen att utforska kommunikation i olika sammanhang genom exempelvis högläsning och samtal. Under handledning av våra pedagogiska team får barnen tillgång till kreativa verktyg för att prova på olika skapandeprocesser och utveckla sina kreativa förmågor.

 

På Tala ges barnen Tid, Rum och Ro att hitta på nya lekar, aktiviteter och uppleva gemenskap som främjar tänkande och problemlösning.

Inblick, delaktighet och gemenskap

Våra återkommande aktiviteter så som utflykter, föräldramöten och utvecklingssamtal planeras årsvis och utifrån varje barns unika förutsättningar. Detta ger god framförhållning för både föräldrar, vårdnadshavare och barn vilket ger ökad möjlighet för delaktighet och inflytande i barnets lärprocess.

 

Talas verksamhet bygger på ständiga förbättringar och uppföljning. Den pedagogiska dokumentationen synliggör verksamheten både för barn, föräldrar, huvudman och pedagoger. Vårt team av pedagoger reflekterar kontinuerligt och frekvent över dokumentationen för att vi ännu bättre ska rusta barnen genom inspiration, utmaningar och skapande.

 

Barnet stimuleras och rustas för att på bästa sätt kunna tillägna sig de kunskaper som dagens samhälle kräver. Vår verksamhet värdesätter barnens olikheter och vi tar tillvara på dessa för att skapa en social gemenskap där glädje, integritet och lekfullhet bidrar till öppenhet och respekt för varandra.

Vår vision är att alla får vara och bli kompetenta, enskilt och tillsammans, i en trygg, välkomnande och kreativ miljö.