Reggio Emilia – En tro på barnet och på framtiden

Tala förskolor är Reggio Emilia inspirerade förskolor. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi bygger på att barn är kompetenta individer och förskolan ska vara en demokratisk plats som främjar barns självständighet. Barns åsikter och tankar är värda att lyssna på och förskolan ska skapa en verksamhet tillsammans med barnen utifrån deras intressen och utforskande. På Tala förskolor är miljön föränderlig och vi strävar mot att skapa miljöer som ger utrymme för utforskande och problemlösningar. Våra pedagoger arbetar för att skapa ett demokratiskt klimat på förskolan där barnens åsikter är respekterad och lyssnade på.
Förutsättningar för lärandet sker då vi arrangerar sammanhang och miljöer, där vi tillåter en process istället för att söka ett färdigt resultat. Pedagogens roll är också viktig, de måste vara delaktiga, och utforskande tillsammans med barnen. Det uppmuntras att pedagoger inte alltid ger svar på tal utan låter barnen reflektera över sina frågor och funderingar. Inom Reggio Emilia talar man om miljön som den tredje pedagogen. Utformar vi en miljö som ger barn möjlighet att utforska, exempelvis genom att ha materialet på barnens nivå. Miljön ska skicka ett budskap till barnen om att vi tror på deras förmåga och att det är tillåtet att känna, skapa, tänka, i sådana miljöer sker ett lärande.
Reggio Emilias på Tala förskolor:

Talas verksamhet bygger på ständiga förbättringar och uppföljning. Den pedagogiska dokumentationen synliggör verksamheten både för barn, föräldrar, huvudman och pedagoger.

Vårt team av pedagoger reflekterar kontinuerligt och frekvent över dokumentationen för att vi ännu bättre ska rusta barnen genom inspiration, utmaningar och skapande.

Vår vision är att alla får vara och bli kompetenta, enskilt och tillsammans, i en trygg, välkomnande och kreativ miljö.