Förskolan Hästen

Förskolan Hästen ligger i ett fristående hus i Hjulsta. Förskolan har fyra avdelningar med plats för ca 80 barn. Vår ambition är att erbjuda en förskola med god kvalitet! För att uppnå det har vi en väl planerad verksamhet som vi följer upp och utvärderar varje år. Verksamhetens innehåll planeras utifrån förskolans läroplan och barnens intressen och erfarenheter. Vi planerar avdelningens miljö och material utifrån läroplanens målområden så den stödjer barnen i deras lärande. Under året dokumenterar vi barnens arbete som vi sedan spar i barnens egna pärmar. Vi strävar att använda ett utforskande arbetssätt där barnens frågor och undersökande står i centrum samt barnens nyfikenhet och lust att lära. Förskolan har till uppgift att främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att utvecklas inom många områden. Vi arbetar i stor utsträckning i mindre grupper om 5–6 barn.

Vår målsättning är:

Vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet att lära. Varje barn är unikt och vår ambition är att bemöta alla barn utifrån deras intressen och förutsättningar!

Vi vill att alla våra barn skall respektera och känna samhörighet med varandra oavsett bakgrund och kultur. Vår gård ger barnen många möjligheter till motorisk stimulans. Vi vistas i naturen för att få kunskaper och förståelse för djur och växter och besöker parker i närmiljön.

Barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik liksom naturvetenskap och teknik i meningsfulla sammanhang, genom temaarbete, lek, spel, samtal och multimedia. Vi tycker det är viktigt att barnen utvecklar alla sina språk och ser språk som grunden i allt lärande. Förutom skrift- och talspråk använder vi oss av olika språkliga uttryck som skapande, drama, musik och rörelse. Vi lägger också stor vikt vid att barnen får möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga.